Undersøgelse og/eller oprensning af forurenede grunde gennemføres typisk i følgende situationer:

 • Ved køb/salg af en ejendom.
 • Ved risiko for værditab i en ejendom.
 • Ved nybyggeri, ombygning og andet entreprenørarbejde.
 • Ved akutte forureningsuheld.
 • Ved ændret arealanvendelse af en ejendom.
 • Ved risiko for grundvandsressourcer.

Der foretages typisk undersøgelser på fyld- og lossepladser, servicestationer samt industriejendomme. Typiske forureningskomponenter er:

 • Benzin, olie og PAH’er.
 • Tungmetaller.
 • Chlorerede opløsningsmidler.
 • Pesticider.

På baggrund af viden om en given ejendoms tidligere og nuværende arealanvendelse, fastlægges det hvilke forureningskomponenter det vil være relevant at undersøge for.

Forløbet i forbindelse med undersøgelse ser typisk sådan ud:

 • Afklaring af, hvilke potentielle forureningskilder der er/har været på ejendommen.
 • Orienterende forureningsundersøgelse til vurdering af, om ejendommen er forurenet.
 • Eventuel supplerende forureningsundersøgelse til afgrænsning af forurening.
 • Udarbejdelse af en risikovurdering i forhold til ejendommens arealanvendelse, grundvand og recipient (se mere under risikovurdering).
 • Vurdering af, om der skal foretages afværge, og i givet fald hvilken oprensningsmetode, der skal anvendes.
 • Miljømyndighedsgodkendelse.

Såfremt der konstateres forureninger, der udgør en risiko for mennesker eller miljø, foretages oprensningerne mod et konkret mål, f.eks. at ejendommen udtages af kortlægningen over muligt forurenede grunde eller, at ejendommen frigives til en given arealanvendelse.

Undersøgelses- og oprensningsniveauerne skal i disse sager aftales i et tæt samråd med miljømyndighederne.

Opgaveløsningen vil i alle tilfælde blive foretaget i et tæt samarbejde med vores kunder og de lokale miljømyndigheder, med det mål at sikre økonomisk og miljømæssigt optimale løsninger.