Undersøgelse og/eller oprensning af forurenede grunde gennemføres typisk i følgende situationer:

 • Ved køb/salg af en ejendom – privat og erhverv.
 • Ved risiko for værditab i en ejendom.
 • Ved nybyggeri, ombygning og andet entreprenørarbejde.
 • Ved akutte forureningsuheld.
 • Ved ændret arealanvendelse af en ejendom.
 • Ved risiko for grundvandsressourcer.

Boligejernes Videncenter anbefaler bl.a., at du undersøger om din grund er forurenet. Du kan læse mere på BOLIUS hjemmeside her.

Det er regionerne, der kortlægger grunde i Danmark med kendt eller potentiel forurening. Der er p.t. kortlagt ca. 15.000 V2-grunde, hvor der altså er fundet forurening der kan være skadeligt for grundvand og/eller menneskers sundhed. Dertil kommer 14.000 V1-grunde, som er kortlagt som muligt forurenede – her er jorden ikke undersøgt endnu, men man ved, at der har været aktiviteter, som kan give forurening. Tilsvarende er byområder generelt påvirket af diffus forurening fra bl.a. trafik. Fra 1. januar 2008 er ældre byzoner som udgangspunkt klassificeret som et lettere forurenet område, og dermed kortlagt som områdeklassificeret.

Med et adresseopslag på DinGeo eller på  Danmarks miljøportal kan du på alle danske adresser få oplysning om jordforureninger på selve adressen, såvel som i nærområdet.

som køber Der foretages typisk undersøgelser på fyld- og lossepladser, servicestationer samt industriejendomme. Typiske forureningskomponenter er:

 • Benzin, olie og PAH’er.
 • Tungmetaller.
 • Chlorerede opløsningsmidler.
 • Pesticider.

På baggrund af viden om en given ejendoms tidligere og nuværende arealanvendelse, fastlægges det hvilke forureningskomponenter det vil være relevant at undersøge for.

Forløbet i forbindelse med undersøgelse ser typisk sådan ud:

 • Afklaring af, hvilke potentielle forureningskilder der er/har været på ejendommen.
 • Orienterende forureningsundersøgelse til vurdering af, om ejendommen er forurenet.
 • Eventuel supplerende forureningsundersøgelse til afgrænsning af forurening.
 • Udarbejdelse af en risikovurdering i forhold til ejendommens arealanvendelse, grundvand og recipient (se mere under risikovurdering).
 • Vurdering af, om der skal foretages afværge, og i givet fald hvilken oprensningsmetode, der skal anvendes.
 • Miljømyndighedsgodkendelse.

Såfremt der konstateres forureninger, der udgør en risiko for mennesker eller miljø, foretages oprensningerne mod et konkret mål, f.eks. at ejendommen udtages af kortlægningen over muligt forurenede grunde eller, at ejendommen frigives til en given arealanvendelse.

Undersøgelses- og oprensningsniveauerne skal i disse sager aftales i et tæt samråd med miljømyndighederne.

Opgaveløsningen vil i alle tilfælde blive foretaget i et tæt samarbejde med vores kunder og de lokale miljømyndigheder, med det mål at sikre økonomisk og miljømæssigt optimale løsninger.

DMR´s rådgivning udføres naturligvis i henhold til gældende vejledninger og anvisninger udarbejdet af bl.a. Miljøstyrelsen og Regionernes Videncenter for Jordforurening, læs mere her:

https://mst.dk/affald-jord/jordforurening/

https://www.miljoeogressourcer.dk/index.php