Gennemførelsen af forueningsundersøgelser omfatter ofte udarbejdelsen af risikovurderinger.

DMR har udarbejdet risikovurderinger i forbindelse med gennemførelsen af forureningsundersøgelser for en lang række stoffer og produkter.

Risikovurderingerne har omfattet alt fra anvendelse af børnehaver og parcelhushaver med mindre diffuse PAH- og tungmetalforureninger til risikovurderinger i forhold til grundvandsinteresser omkring lossepladser, indeholdende en lang række miljøfremmede stoffer herunder pesticider, chlorerede opløsningsmidler, tjære/olieprodukter m.v.

En stor del af risikovurderingerne har været målrettet mod arealanvendelse og indeklima i bygninger, hvor DMR har udført en række indeklimamålinger, typisk på ejendomme forurenet med chlorerede opløsningsmidler eller olieprodukter.

Risikovurderingerne udarbejdes ofte vha. Miljøstyrelsens JAGG-model eller i særlige tilfælde andre mere komplicerede risikomodeller. I de tilfælde, hvor indeklimamålinger eller risikovurderingen viser, at de konstaterede forureninger udgør en uacceptabel risiko for indeklimaet har en indeklimasikring været nødvendig.

DMR har i disse tilfælde været med til at projektere og etablere indeklimasikring ved f.eks. etablering af nye gulve, udlægning af diffusionstæt membran, etablering af overtryk i bygning, ventilation under bygning og en række kombinationer af disse løsninger.

I de tilfælde, hvor der er konstateret forurening, der udgør en risiko for den nuværende eller planlagte arealanvendelse har DMR været med til at udarbejde handlingsplaner til eliminering af denne risiko, f.eks. ved hel eller delvis oprensning eller ved, at hindre kontakt med den forurenede jord ved udlægning af markeringsnet eller etablering af belægning m.v.