I forbindelse med afværgepumpning af forurenet grundvand kan det være nødvendigt at foretage en rensning det oppumpede grundvand, inden det udledes til recipient eller kloaksystem.

DMR har i den forbindelse en række erfaringer med rensning af grundvand vha. forskellige former for pump and treat løsninger, f.eks.:

  • olie-/koalecensudskillere.
  • aktiv-kul filtre.
  • biologiske filtre.

DMR har erfaringer med dimensionering af anlæg til rensning af forskellige former for benzin-/olieprodukter, chlorerede opløsningsmidler, pesticider, forskellige blandingsforureninger m.v. Dimensioneringen har omfattet både dimensionering af afværgepumpning og den efterfølgende grundvandsrensning.

DMR har endvidere, i samarbejde med Aalborg Universitet, udført detailforsøg for Miljøstyrelsen til design og indkøring af: biofilter til biologisk omsætning af forureningskomponenter samt filtre med aktivt kul og polymerbaserede sorptionsmaterialer.

DMR kan således tilbyde samlede løsninger til afværgeforanstaltning i forbindelse med opgaver, der involverer undersøgelse af forurenet jord og/eller grundvand samt en efterfølgende dimensionering og gennemførelse af en pump and treat løsning med forskellige former for rensning af det forurenede grundvand.