På byggepladser optræder de største støjniveauer erfaringsmæssigt ved:

  • nedrivning,
  • spunsning
  • og anvendelse af elektrisk håndværktøj.

I modsætning til støj fra trafik og industri optræder støj fra byggepladser typisk kun i en begrænset periode. Byggepladser etableres tit tæt på (eller i) eksisterende bebyggelser, hvor beboere kan opleve gener grundet høje støjniveauer. Det er som oftest teknisk udfordrende, at etablere effektive støjafskærmninger omkring pladsen eller de enkelte aktiviteter, og støjbilledet varierer samtidig over tid. Ifølge Miljøstyrelsen har kortvarig byggepladsstøj næppe i sig selv negative helbredseffekter, men den vil bidrage til den samlede støjpåvirkning. Oplevelse af støjgener er typisk individuel, og kan opfattes som en markant forringelse af livskvaliteten ved støjplagede. Støjgener kan erfaringsmæssigt være følelsesbetonet, og støjgener fra byggepladser har ofte en nyhedsværdi i pressen. DMR har den fornødne erfaring og de rette kvalifikationer til at indgå og understøtte en konstruktiv håndtering og forebyggelse af støjgener og støjklager. I de fleste tilfælde vil støjen fra byggepladsen være luftbåren, men der kan også være tale om bygningstransmitteret støj.

Bygherre og dets rådgiver kan i projekterings- og udbudsfasen med fordel lade støjforanstaltninger indgå som en konkurrenceparameter. DMR anbefaler, at støjberegninger indgår aktivt i projekteringsfasen, hvor støjen fra de mest støjende aktiviteter vurderes på forhånd. I forbindelse med VVM undersøgelser af større anlægsarbejder stilles der typisk myndighedskrav om, at der skal foretages vurdering af støjen fra anlægsfasen baseret på støjberegninger. Resultaterne af støjberegningerne vises typisk som støjkort, der viser, hvordan støjen fra en eller flere aktiviteter vil udbrede sig fra byggepladsen.

Senere i projektforløbet, inden opstart af anlægsarbejderne, tilbyder DMR mere detaljerede støjberegninger for de planlagte aktiviteter med eksempelvis en støjhåndteringsplan.

DMR er praktikere, og vi kan sammen med projektets aktører identificere de mest kost-effektive løsninger til håndtering af støjforholdene i alt fra projektering og udbud til styring og kontrol af byggepladsen med en løbende dokumentation og kommunikation med myndigheder og områdets interessenter. Når der udføres øjebliksmålinger af støjen fra byggepladser, er det essentielt at registrere, hvilke aktiviteter der finder sted under målingerne og driftssituationen for disse aktiviteter. Der tages hensyn til risikoen for refleksion mellem øvrige bygninger, dvs. støjen måles typisk som en frifeltsværdi. Støjovervågning med permanente støjmålestationer kan anvendes til at følge det overordnede støjniveau fra byggepladsen. DMR samarbejder med de af Miljøstyrelsen godkendte referencelaboratorier for støjmålinger, hvilket sikrer og garanterer kvaliteten af de analyser, målinger m.v., som udføres.DMR kan bistå med ved ansøgning om byggetilladelser med VVM-screening inklusiv støj og øvrige miljøforhold samt bistå med rådgivning omkring støjvilkår og foranstaltninger, der kan tage hensyn til alle parter. Under projektets udførsel kan DMR bistå med målinger af støj og vibrationer på arbejdspladsen. Vi kan udarbejde forslag til løsninger, uanset om det handler om maskinernes lydafgivelse, eller det handler om akustikken i rummet, hvor maskiner er opstillet.

Lovgivning

I Danmark gælder der ikke egentlige støjgrænser for bygge- og anlægsarbejder, men de kommunale myndigheder begrænser typisk arbejdstiden, stiller støjvilkår og krav om støjdokumentation i byggetilladelsen. Hvis en aktivitet på en byggeplads medfører væsentlige gener, eksempelvis i

form af støj, kan kommunalbestyrelsen med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven give påbud om, at forureningen (her støjulemper) skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte