Risikovirksomhed – SEVESO - sikkerhed - miljørådgivning

Der er ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. Store oplag af brand- og eksplosionsfarlige stoffer, giftige stoffer og miljøfarlige stoffer udgør en særlig risiko, hvis der sker uheld. Virksomheder med sådanne oplag er derfor omfattet af særlige regler og karakteriseres som risikovirksomheder:

  • kolonne 3-virksomheder med meget store oplag af farlige stoffer
  • kolonne 2-virksomheder med lidt mindre oplag af farlige stoffer end kolonne 3-virksomheder.

Reglerne er forankret i et EU-direktiv og kaldes i daglig tale for SEVESO-direktivet.

Beredskabsstyrelsen varetager risikobekendtgørelsen på området for brand- og eksplosionsfarlige stoffer, mens Miljøstyrelsen administrerer reglerne på området for giftige og miljøfarlige stoffer. Kommunalbestyrelsen har ansvar for miljøgodkendelser af risikovirksomheder.

DMR er specialiseret i rådgivning i forebyggelse af skader, og bistand når skaden er sket. Denne rådgivning sker bl.a. via DMR Miljøvagten, som er til rådighed for virksomheder 24/7. Årligt er der ca. 4.000 akutte miljøopkald til alarm 112, hvilket svarer til godt 20% af alle opkald til vagttelefonen. Vores viden og erfaring om miljøskader kan bruges i den forebyggende indsats ift. risiko og sikkerhed.

Risikovirksomheder skal udarbejde enten et sikkerhedsdokument eller en sikkerhedsrapport. Dette dokument skal accepteres af mange myndigheder:

  • politiet
  • arbejdstilsynet
  • beredskabet/brandvæsenet
  • ben tilsynsførende miljømyndighed (Kommunen eller Miljøstyrelsen).

Det er DMR’s erfaring at processen med at opnå accept hos alle myndigheder kan være tidskrævende. DMR har erfaring med at koordinere og udarbejde alt fra sikkerhedsdokumenter til driftsinstrukser og simple miljøstyringssystemer.

Risikoinspektion

Alle risikomyndigheder kommer periodisk på inspektion hos risikovirksomheder. Inspektionen skal varsles og udføres ofte i forbindelse med møde om deres accept af virksomhedens sikkerdokumentation.

DMR har erfaring med at vurdere, hvad inspektionen kan komme til at dreje sig om. I forbindelse med selve inspektionen har DMR erfaring med at fungere som støtte for virksomheden.

Miljørisikovurderinger – generelt

DMR har de seneste årtier udført miljørisikovurderinger på bl.a. lufthavne, rensningsanlæg, materialegårde, lossepladser, kraftvarmeværker og forskellige former for industrianlæg.

I forbindelse med miljørisikovurderingen identificeres en række aktiviteter, hvor der er risiko for uheld, der medfører forurening, og der kan i mange tilfælde gives forslag til forebyggende foranstaltninger. Miljørisikovurderingen er derfor en slags “miljøtjek” af aktiviteterne.

Miljørisikovurderinger udføres også f.eks. i forbindelse med en forsikringstegning, hvor der udføres en gennemgang af virksomheden med henblik på at vurdere risikoen for miljøuheld eller skader.

Miljørisikovurderingerne udføres også som en egentlig gennemgang af produktionen med henblik på at udpege processer, hvor der sker væsentlige produktspild eller overforbrug af ressourcer i form af f.eks. vand eller el – kan man sælge de overskydende kaldes det med et fint ord ”Industriel Symbiose”.

Kontakt DMR for rådgivning og tilbud.

Jylland og Fyn


Rikke-Louise Bøgeskov Hyttel
Afdelingsleder, industrimiljø
Civilingeniør

+45 25 50 55 55
E-mail

Sjælland og Bornholm


Carsten Sølyst
Afdelingsleder, cand.techn.soc
+45 41 30 35 56
E-mail