Ved etablering eller udvidelse af eksisterende husdyrbrug samt opførelse af eller ændring i opbevaring af husdyrgødning er der brug for godkendelser og tilladelser i henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen samt husdyrgødningsbekendtgørelsen.

DMR kan hjælpe med både paragraf 16a og 16b tilladelser, husdyrtilladelser og husdyrgodkendelser samt beregninger af lugtgener ved brug af OML-modellen for både husdyrbrug og husdyrgødning.

Husdyrbrug og husdyrgødning kan resultere i lugtgener i omgivelserne. Geneniveauet for lugt er inddelt i kategorier efter bebyggelsestyper som enkelte boliger, samlet bebyggelse og byzone. Disse niveauer skal overholdes og til dette beregnes spredningen af lugten. Spredningen af lugtemissioner fra husdyrbruget beregnes ved brug af DCE’s OML Multi model. Til lugtberegninger bruges stipladsmodellen, denne er en ny model der bruges til at fastsætte produktionsomfanget, der nu baseres på en produktionsramme udtrykt i m2 og ikke længere i antal dyr som førhen.

I forbindelse med tilladelser og godkendelser kan DMR vurdere effekterne på omkringliggende natur ved etablering eller udvidelse af husdyrbruget. Der vil blive indhentet data for området og naturkategorierne vil blive undersøgt. Dette inkluderer vurdering af både Natura 2000 områder, ammoniakfølsomme naturtyper samt bilag IV arter.

Til ansøgningen bruges den digitale ansøgningsportal husdyrgodkendelse.dk, hvor den nødvendig information for ansøgningen indsendes til sagsbehandling i kommune. For at lave ansøgningen er der behov for en række informationer til ansøgninge, eksempelvis antal stipladser, husdyrstype, type af strøelse og placeringen af bygninger og mødding/gylle.

DMR yder rådgivning ift. at leve op til myndighedens krav til en husdyrgodkendelse.

Kontakt DMR for vejledning og konkrete tilbud.