Hvad er partikler?

Hvad er partikler?

Partikler inddeles bl.a. efter størrelse:

  • Grove partikler: PM10 (partikler under 10 mikrometer).
  • Fine partikler: PM2,5 (partikler under 2,5 mkrometer).
  • Ultrafine partikler: PM0,1 (partikler under 0,1 mikrometer).

Samlet karakteriseres luftforurening med partikler ofte som TSP (Total Suspended Particulate Matter).

Dansk Miljørådgivning har måleudstyr, der på stedet kan registrere og måle de aktuelle partikelkoncentrationer (PM10, PM4, PM2,5, PM1,0 og TSP) i luft.

Grove partikler (over 2,5 mikrometer)

Grove partikler består ofte af støv fra slitage, trafik, pollen o.lign. Da de grove partikler er ret “tunge”, falder de hurtigt til jorden og har dermed generelt en kort opholds- og transporttid i luften.

De grove partikler trænger ikke så langt ned i lungerne, og kan transporteres op til svælget ved hjælp af lungernes slimlag og små fimrehår. Partikler som kan indåndes og transporteres til lungerne karakteriseres ofte som det respirable partikelindhold i luften opgjort ved PM4,0. DMR kan foretage målinger på stedet af PM4,0 og PM2,5 partikelindhold. Data logges automatisk og resultater kan samles i en datarapport.

Fine partikler (under 2,5 mikrometer)

Fine partikler er ofte dannet ud fra kemiske reaktioner i luften mellem forurenende gasser (som svovldioxid og kvælstofdioxid NO2) fra motorer og brændeovne. De fine partikler kan transporteres med vinden over længere afstande, og fjernes stort set kun fra luften når det regner eller sner. Lokalt kan der være høje indhold af fine partikler ved trafikerede veje, boligejendomme med tobaksrøg og boligområder med brændeovne. I lungerne kan de fine partikler trænge helt ud i lungeblærerne (alveolerne) og herfra fjernes de kun langsomt.

Måling af de fine partikler kan foretges med håndholdt måleudstyr på stedet.

Ultrafine partikler PM0,1 (under 0,1 mikrometer)

Ultrafine partikler er bl.a. sodpartikler, som stammer fra forbrændingen og udstøgningen fra dieselmotorer. De transporteres ikke særligt langt, og det er i høj grad lokale forhold som f.eks. afstanden til en trafikeret vej, der afgør hvor udsat man er. De ultrafine partikler tælles ved antal og DMR anvender typisk en P-track partikeltæller.

I Danmark målte man før år 2000 hovedsageligt på grove partikler op til 25 mikrometer (PM25). derefter har man målt på de grove partikler (PM10) på op til 10 mikrometer. Siden januar 2009 er Danmarks Miljøundersøgelser begyndt at måle på flere målestationer på de fine partikler (PM2,5) i Danmark.


Lars Mortensen
Markedsdirektør
Civilingeniør

+45 40 76 06 66
E-mail