DMR Geoteknik har registreret et stigende behov for geoteknisk vejledning i forbindelse med arealudstykninger for kommunerne og privatpersoner, med henblik på at opnå en bedre planlægning tidligt i udstykningsfasen. Udstykningerne foretages ofte fra eksisterene landbrugsjord.

Vi har på baggrund af ovennævnte opbygget en model bestående af tre faser, som kan være med til at optimere projektet. Det skal dog nævnes, at modellen er baseret på større projekter hvorimod undersøgelserne ved mindre arealudstykninger med fordel kan minimeres. De tre faser:

  • Inspektion af arealet, der planlægges udstykket. Inspektionen sammenholdes med geologiske basisdatakort, luftfoto og karteringskort, hvorefter der udarbejdes en kortfattet overordnet beskrivelse af hvilke problemstillinger, der kan være i området af funderingsmæssig karakter. Den indledende fase kan i enkelte tilfælde kombineres med et begrænset antal geotekniske lagfølgeboringer.
  • En geoelektrisk opmåling af området, som underbygges med spredte geotekniske lagfølgeboringer. Formålet med denne fase er at opnå et mere detaljeret billede af områdets funderingsmæssige karakter. Den geoelektriske opmåling giver således et overblik over hvor der kan placeres “tung” industri, hvor der eventuelt kun kan placeres “let” industri, samt hvilke områder der eventuelt bør udlægges til grønne arealer, fordi fundering i disse områder vil medføre en væsentlig forøgelse af de funderingsmæssige omkostninger.
  • Der gennemføres detaljerede geotekniske undersøgelser for de konkrete byggeprojekter når sådanne foreligger. De projektspecifikke undersøgelser skal sikre, at det konkrete byggeprojekt kan funderes på korrekt vis og uden unødvendige ekstraomkostninger. I den afsluttende fase udarbejdes der en detaljeret geotekniske rapport, som beskriver de funderingsmæssige problemstillinger for det konkrete projekt.

De ovennævnte faser udføres alle i tæt samarbejde med bygherren, og på baggrund af de løbende vurderinger af resultaterne kan dele af en fase undlades eller faserne kan kombineres efter behov.

Formålet med denne strukturerede geologiske og funderingsmæssige beskrivelse af det planlagte udstykningsareal er at undgå ubehagelige overraskelser sent i projektfasen, som f.eks. at 1/3 af byggefeltet skal pælefunderes på grund af tørveaflejringer, hvorimod det planlagte grønne areal er beliggende ovenpå funderingsmæssigt optimale aflejringer. Eksemplet er taget fra en vestjysk kommune, som på baggrund af de funderingsmæssige problemer måtte acceptere en begrænset økonomisk gevinst ved grundsalget.

Kontaktpersoner:

Jylland: Casper Nielsen
Fyn: Kristian Bech Benjaminsen
Sjælland og øerne: Tobias Vanggaard