LAR

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Vi kan hjælpe dig med at vurdere muligheden for lokal nedsivning og/eller afdampning på din ejendom, uanset om det er ved nybyggeri eller på en eksisterende ejendom.

Vi samarbejder dagligt med de lokale myndigheder, og kan derfor hurtigt afklare, hvilken vurdering din kommune har af netop din grund.

I fremtiden forventes regnhændelserne at blive op til 30 pct. kraftigere, og hændelserne forventes at forekomme oftere. Flere borgere risikerer derfor problemer med periodiske oversvømmelser ved ekstremregn.

Et godt kendskab til de lokale geologiske forhold er en god forudsætning for at vurdere muligheden for nedsivning. Da det samtidig typisk varierer både fra kommune til kommune og inden for den enkelte kommune, hvornår et areal regnes for ”egnet”, ”betinget egnet” eller ”uegnet” til nedsivning, er lokalkendskab til jordbunds- og myndighedsforhold værdifulde.

Såfremt et område vurderes ”betinget egnet” eller ”uegnet” kan der til tider anvendes alternative afvandingsmetoder som eksempelvis prioriterer overfladefordampning.

Nedsivning af spildevand fungerer i praksis på samme måde som nedsivning af regnvand, dog forekommer der andre krav til rensning af spildevand, hvorfor myndighederne kan stille særlige krav til dokumentation og analyse af udledningsvandet.

DMR Geoteknik kan være behjælpelige med at undersøge muligheden for etablering af LAR samt at dimensionere en løsning som imødeser kundens behov.

Råstofundersøgelser

I takt med at der nationalt set bygges mere og mere, bliver behovet for råstoffer ligeledes større. Set med et miljømæssigt perspektiv er den klimavenligste løsning at genanvende materialerne, som er på matriklen i det omfang, som dette er muligt.

Da det ikke altid er muligt at genanvende materialerne på matriklen, kan en udskiftning blive nødvendig og dette kræver muligvis tilkørsel af godkendte materialer.

Forud for at et område kan anvendes til råstofudvinding, er det vigtigt at have kendskab til hvor store mængder råstoffer, der forventes at være tilgængelige. Dette gøres bedst ved at lave kombinerede geofysiske og geotekniske undersøgelser, suppleret med laboratorieforsøg til klassificering af råstofferne. Undersøgelserne samles i en samlet undersøgelsesrapport som forholder sig til de geofysiske og geotekniske data.

Vi besidder i DMR Geoteknik ekspertiseerfaring omkring kortlægning og analysering af råstoffer. Vi kan tilbyde en undersøgelsespakke med et højt deltaljeringsniveau, som giver vores kunder et godt fundament for en økonomisk vurdering med lav risiko.

For mere info om vores geofysiske målemetoder, se link.

For mere info om laboratorieforsøg, se link.