DualEM-421s

DMR A/S har nu mulighed for at tilbyde en detaljeret kortlægning af de øverste jordlag ned til 5-10 meter ved hjælp af en DualEM-421s, som er en GCM (Ground Conductivity Meter) metode. DualEM421s er et multikonfigurationsudstyr med spoleafstande på hhv 1, 2 og 4 meter og indeholder spolepar med både horisontale og vertikale spoler.

Selve instrumentet er placeret i et 4,5 meter langt pvc rør som monteres på en slæde, hvorpå der også er monteret en GPS, således at positionen for de indsamlede data logges sammen med kortlægningen. Der er også mulighed for at udføre et fladenivellement sammen med kortlægningen.Slæden trækkes af en ATV, da eventuelle markskader ønskes minimeret.

Ved en DualEm-421s måles den tilsyneladende elektriske modstand i 6 dybder. På baggrund af disse 6 datapunkter er det muligt at beregne jordlagenes elektriske modstand. Sammen­holdes disse modstande med informationer fra boringer, kan en lithologisk lagfølge opstilles på en given lokalitet.

Hvad kan kortlægges?

Aflejringer af tørv, dynd, gytje, ler og salt i grundvand vil give en lav modstand, mens kalk med fersk grundvand samt sandede og grusede aflejringer vil give en højere modstand. Tørre aflejringer giver en højere modstand end mættede aflejringer.

En sådan kortlægning af de øverste 5-10 meter kan være værdifuld i mange sammenhænge og vil kunne bidrage med vigtige informationer i forbindelse med eksempelvis:

  • Den indledende vurdering af de geologiske for­hold i et område, herunder mulige områder for lokal afledning af regnvand.
  • Den indledende vurdering af de geotekniske for­hold i et område, herunder optimering af place­ring af geotekniske boringer.
  • Kortlægning af fyldpladser og forurening.
  • Arkæologisk kortlægning.

Specifikation af DualEM-421s

Der kan køres op til 10 km/t og dagsproduktionen afhænger meget af størrelsen på det opmålte område samt terræn. Der en indtrængningsdybde op til 10 m. Denne afhænger af jordens elektriske modstand.

Styrke: Metoden giver en hurtig detaljeret kortlægning af de øverste jordlag med en meget høj lateral opløsning. Da metoden er elektromagnetisk, kan undersøgelsen udføres året rundt, i og med metoden ikke er afhængig af direkte jordkontakt. 

Svaghed: Der skal være en afstand til elektriske ledninger på 5-10 meter, da metoden påvirkes af støj fra disse.

Geofysisk tolkning

Efter indsamling af data, foretages en geofysisk tolkning, hvor de målte data oversættes til en lagfølgetolkning af tilsyneladende modstande.

Lagfølgetolkningen kan efterfølgende tolkes til en geologisk model ved at sammenstille de tilsyneladende modstande med informationer fra boringer.

For priser eller spørgsmål, kontakt Randi Nissen på rwn@dmr.dk eller 25 50 55 49.