Som bygningsejer (bygherre) er du forpligtet til at lave en PCB-screening, når du skal renovere eller nedrive en eller flere bygning(er), der er opført eller renoveret i perioden 1950 – 1977. Kravet er gældende såfremt du skal nedrive mere end 10 m2eller genererer mere end 1 ton byggeaffald. Når du modtager nedrivningstilladelsen fra kommunen, vil det ofte være påkrævet, at der skal udarbejdes en PCB-screening med en række ja/nej spørgsmål. På baggrund af besvarelser i PCB-screeningen kan det være nødvendigt at udføre en orienterende bygningsundersøgelse, hvor der udtages materialeprøver.

Udover en PCB-screening er der krav om undersøgelser for andre miljøfarlige stoffer, som f.eks. tungmetaller, asbest, PAH’er og chlorerede paraffiner, så bygherre kan overholde den gældende lovgivning på området både ift. arbejdsmiljø og affaldshåndtering, hvor det er bygningsejerens (bygherres) ansvar og pligt, at entreprenøren er orienteret om forekomst af miljøfarlige stoffer, samt håndterer og bortskaffer efter gældende regler.

Ved den orienterende bygningsundersøgelse udtages der prøver af de bygningsdele, som erfaringsmæssigt kan indeholde miljøfarlige stoffer og som skal nedrives eller som bliver berørt af renoveringen. Der udtages normalt prøver af forskellige materialer, f.eks. maling, lak, fuger, fliser, rørisolering samt linoleums- og vinylgulve.

Den generelle prisen på en fyldestgørende miljøundersøgelse af bygninger er svær at forudsige, da prisen afhænger af variationen i de anvendte materialer, skjulte forekomster mv., men du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud.

I de fleste nedrivnings- eller renoveringssager vil det være tilstrækkeligt med en orienterende bygningsundersøgelse, men ved større og komplicerede sager kan det være nødvendigt med en supplerende prøvetagning og evt. kortlægning af miljøfarlige stoffer i byggeriet. Se punktet ”Kortlægning som supplement til orienterede bygningsundersøgelse”.

Såfremt du ønsker vores sparring til udarbejdelse af udbudsmateriale for miljøsanering og nedrivning, den lovpligtige Plan for Sikkerhed og Sundhed eller ønsker input til et udbudsmateriale, du allerede har påbegyndt, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan læse mere om, hvad vi kan tilbyde under punktet ”Udbudsmateriale for nedrivning og/eller miljøsanering”.

Kontakt os gerne hvis du har spørgsmål eller ønsker et tilbud på konkrete opgaver.