PCB er en forkortelse for poly-chlorerede biphenyler. PCB er et olieholdigt opløsningsmiddel, og er en af verdens farligste miljøgifte. PCB er blevet brugt i byggerier fra 1950’erne frem til 1977, hvor det blev forbudt fordi det viste sig, at det har en række skadelige effekter.

DMR kan rådgive omkring alle forhold vedr. PCB i indeklimaet, bygningsmaterialer eller affald.

For at afklare om bygningsdele indeholder PCB skal der udtages prøver til kemisk analyse. Da det kræver bygningsmæssig viden at finde de bygningsdele, der kan indeholde PCB udtages prøverne af en bygningskyndig rådgiver.

DMR kan tilbyde:

  • PCB-undersøgelse af bygningsdele og indeklima ved udtagning af materiale- eller luftprøver til kemisk analyse,
  • rådgivning i forbindelse med indeklimasikring,
  • kvalitetssikring af PCB fjernelse/renovering eller indeklimasikring,
  • PCB-undersøgelse af bygningsaffald,
  • kommunikation med bygningsbrugere/lejere m.v.
  • afholdelse af interne kurser for kommuner, boligforeninger m.v.

DMRs PCB-undersøgelser anvendes ofte af kommune, boligforening m.v. til at udarbejde en samlet handlingsplan for PCB-indsatsen i bygningsmassen.

Ofte anbefaler DMR, at der foretages indeklimamålinger, og ikke kun materialeprøver fra bygningen, så det kan fastlægges om der er et akut sundhedsmæssigt problem i indeklimaet eller om den konstaterede PCB i bygningsdelene kan håndteres i forbindelse med en mere langsigtet PCB-handlingsplan.

I mange tilfælde kan der også foretages en indeklimasikring på anden vis end ved en meget omkostningskrævende fysisk fjernelse af alle PCB-holdige bygningsdele. Ofte foretages der sideløbende undersøgelser af om der er bly, asbest og evt. skimmel i bygningen.

DMRs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015 certificeret.