PCB udgør først et sundhedsmæssigt problem ifht. indeklimaet i bygninger når det afdamper til indeklimaet i uacceptabelt omfang. Ofte er det således ikke ud fra en sundhedsmæssigt betragtning nødvendigt at iværksætte en fjernelse af PCB i bygningsmaterialer før end en renovering af andre årsager er nødvendig/ønsket. Det er naturligvis vigtigt, at arbejdsmiljøet sikres når der foretages renoveringer eller nedrivninger af bygningsmaterialer, der indeholder PCB,

Hvis afdampningen fra PCB-holdige bygningsmaterialer ikke udgør et sundhedsmæssigt problem er det således ikke ud fra denne betragtning nødvendigt at foretage en PCB-renovering.

Selv hvis PCB-afdampningen fra bygningsmaterialerne udgør et sundhedsmæssigt problem kan det ofte ud fra en økonomisk betragtning være en fordel at foretage en indeklimasikring på anden vis. PCB–indholdet i indeklimaet kan således nedbringes til et sundhedsmæssigt acceptabelt niveau ved f.eks.:

  • forsegling eller indkapsling af de PCB-holdige bygningsdele (hvorved afdampningen til indeklimaet reduceres),
  • øget ventilation/luftskifte i bygningen,
  • opstilling af luftrensere.

Hvis en af disse løsninger vælges kan en meget omkostningskrævende PCB-renovering derfor udskydes eller indgå i en samlet PCB-handlingsplan i f.eks. en kommune, boligforening eller andre bygningsejere. Hvis en sådan løsning vælges er det dog nødvendigt, at der foretages en monitering/kontrol for at dokumentere, at de tiltag der er foretaget har nedbragt PCB-indholdene til et acceptabelt niveau.

DMR kan være med til at fastlægge omfanget af den nødvendige dokumentation og moniteringsomfang og kan udarbejde den nødvendige dokumentationsrapport.

DMR’s kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015 certificeret.

Kontakt os gerne for rådgivning og konkrete tilbud.