Chlorparaffiner er en gruppe af chlorerede forbindelser, der bl.a. har været anvendt som blødgørere og brandhæmmere i fugemasse, plast- og olieprodukter og maling.

Chlorparaffiner er anvendt helt frem til omkring 2002 og er sandsynligvis i den sidste del af perioden blevet brugt som erstatning for PCB efter at anvendelsen af det blev forbudt i byggerier i 1977, men kan også være brugt i samme periode som PCB som et alternativ til PCB i f.eks. fugemasse.

Chlorparaffiner er primært et problem ifht. arbejdsmiljøet og bortskaffelse, hvis de findes i bygningsmaterialer, men DMR har i enkelte sager fundet problematiske indhold i indeklimaet, her dog pga. anvendelsen af chlorparaffiner til imprægnering af lædervarer.

DMR kan rådgive omkring alle forhold vedr. chlorparaffiner i bygningsmaterialer, affald eller indeklimaet. For at afklare om bygningsdele indeholder chlorparaffiner skal der udtages prøver til kemisk analyse.

Da det kræver bygningsmæssig viden at finde de bygningsdele, der kan indeholde chlorparaffiner udtages prøverne af en bygningskyndig rådgiver.

DMR kan tilbyde:

  • undersøgelse af bygningsdele og indeklima ved udtagning af materiale- eller luftprøver til kemisk analyse,
  • rådgivning i forbindelse med indeklimasikring,
  • kvalitetssikring af fjernelse/renovering eller indeklimasikring ifht. chlorparaffiner,
  • undersøgelse for indhold af chlorparaffiner i bygningsaffald,
  • kommunikation med bygningsbrugere/lejere m.v.
  • afholdelse af interne kurser for kommuner, boligforeninger m.v.

DMRs undersøgelser for indhold af chlorparaffiner anvendes ofte af kommuner, boligforeninger m.v. til at udarbejde en samlet handlingsplan for indsatsen i bygningsmassen. DMR lægger når det er relevant vægt på også at få foretaget indeklimamålinger, og ikke kun materialeprøver fra bygningen, så det kan fastlægges om der er et akut sundhedsmæssigt problem i indeklimaet eller om de konstaterede chlorparaffiner i bygningsdelene kan håndteres i forbindelse med en mere langsigtet handlingsplan. I mange tilfælde kan der også foretages en indeklimasikring på anden vis end ved en meget omkostningskrævende fysisk fjernelse af alle chlorparaffin-holdige bygningsdele.

Ofte foretages der sideløbende undersøgelser af om der er PCB, bly, asbest og evt. skimmel i bygningen.
DMRs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015 certificeret.