Det har nu vist sig, at bly og andre tungmetaller – på linie med PCB, asbest m.v. – også kan udgøre en sundhedsmæssig risiko i forbindelse med renovering og nedrivninger af ældre byggerier. Bly og andre tungmetaller findes således i mange ældre bygninger fra før 1970’erne, hvor der ofte er malet med bly/tungmetalholdig maling.

Den bly/tungmetalholdige maling vil tit være overmalet, men når der skal foretages en nedrivning eller renovering kan der være nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer, ligesom der skal tages hensyn til forekomsten af bly/tungmetalleri bygningsmaterialerne når disse skal bortskaffes. Hvis koncentrationerne i bygningsmaterialerne bliver tilstrækkeligt høje kan det således blive nødvendigt at bortskaffe bygningsmaterialerne som farligt affald.

Hvordan de forurenede bygningsdele håndteres og hvad omkostningerne bliver afhænger af den konkrete opgave. Der er dog ingen tvivl om at omkostningerne minimeres ved at få undersøgelserne gennemført inden renoveringen igangsættes, så undersøgelsesresultaterne kan bruges i forbindelse med planlægningen af den konkrete renoverings-/nedrivningsopgave.

For at afklare om bygningsdele indeholder bly eller andre tungmetaller skal der udtages prøver til kemisk analyse. Da det kræver bygningsmæssig viden at finde de bygningsdele, der kan indeholde bly mv. udtages prøverne af en bygningskyndig rådgiver.
DMR kan tilbyde:

  • bly/tungmetalundersøgelse af bygningsdele ved udtagning af materialeprøver til kemisk analyse,
  • rådgivning i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af bygningsmaterialer ved renovering/nedrivning,
  • kvalitetssikring af fjernelse af bly og andre tungmetaller,
  • udarbejdelse af dokumentationsrapporter vedr. ovenstående.

DMRs bly- og tungmetalundersøgelser anvendes ofte af kommune, boligforening m.v. til at udarbejde en samlet handlingsplan for den samlede renoveringsindsats i bygningsmassen. Ofte foretages der sideløbende undersøgelser af om der er PCB, asbest og evt. skimmel i bygningen.

DMRs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015 certificeret.