Asbest er benævnelsen på en gruppe tråde- og nåleformede mineraler, som har fundet anvendelse i byggeriet, blandt andet på grund af deres varme- og syrebestandighed samt deres isoleringsevne.

Asbest blev derfor i mange år brugt til bl.a. tag- og facadebeklædning, isolering m.v. Asbest blev således anvendt i stort omfang i byggeriet, bl.a. i eternittage, indtil slutningen af 1980’errne.

Tilstedeværelsen af asbestfibre i byggematerialer, f.eks. i en tagkonstruktion vil som udgangspunkt kunne give anledning til en helbredsmæssig risiko, hvis bygningsdelene beskadiges.

Indånding af asbestfibre er langt det største helbredsmæssige problem. Det fine asbeststøv kan trænge ned i lungerne og kan i værste fald forårsage lungesygdomme, herunder kræft.

Når der skal foretages en nedrivning eller renovering er der en række arbejdsmiljømæssige udfordringer, ligesom der skal tages hensyn til forekomsten af asbest i bygningsmaterialerne når disse skal bortskaffes. Asbestholdige bygningsmateriale skal således håndteres og bortskaffes i henhold til asbestbekendtgørelsen og der gælder en række særlige regler vedr. bortskaffelse af asbestaffald, herunder reglerne i asbestvejledningen.

For at afklare om bygningsdele indeholder asbest skal der udtages prøver til kemisk analyse. Da det kræver bygningsmæssig viden at finde de bygningsdele, der kan indeholde asbest udtages prøverne af en bygningskyndig rådgiver.
DMR kan tilbyde:

  • asbestundersøgelse af bygningsdele ved udtagning af materialeprøver til kemisk analyse eller mikroskopianalyse,
  • asbestanalyse af materialeprøver ved mikroskopi med polarisator,
  • rådgivning i forbindelse med håndtering og bortskaffelse af bygningsmaterialer ved renovering/nedrivning,
  • kvalitetssikring af asbestfjernelse – herunder asbestanalyse af geltape,
  • udarbejdelse af dokumentationsrapporter vedr. ovenstående.

DMRs asbestundersøgelser anvendes ofte af nedbrydere, entreprenører, boligforeninger m.v. til at udarbejde en samlet handlingsplan for en konkret renovering/nedbrydning. Ofte foretages der sideløbende undersøgelser af om der er PCB, asbest og evt. skimmel i bygningen.

Vejledning og rekvisition:

DMRs kvalitetsstyringssystem er ISO 9001:2015 certificeret.