Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen bidrager til, at der skabes et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Mobning er ofte et komplekst problem for hele organisationen og skal derfor løses i fællesskab. Det er vigtigt, at ledelse og medarbejdere får kendskab til, dels hvordan mobning opstår, og dels hvordan man mindsker og undgår mobning.

DMRs erfaringer fra praksis viser, at mobning forekommer i adskillige former og variationer. Man bør derfor være nysgerrig på det, som mobningen kan være et udtryk for.

Handler det om en omgangstone, der som oftest beskrives som ”rå men hjertelig”? Hvor det hjertelige med tiden er forsvundet. Er det en arbejdspladskultur, hvor det er forbundet med vanskeligheder at kunne rumme og håndtere uenigheder og forskelligheder? Hvilket også kan vise sig i evnen til konflikthåndtering mm. Er der af forskellige grunde mistet fokus på kerneopgaven?

Fakta

Ifølge Arbejdstilsynet lyder definitionen på mobning:

Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende.

De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.

Der forekommer også mere ”raffinerede former” for mobning i form af nonverbale handlinger, så som det at blive holdt udenfor. Eller ”forglemmelser” hvor en medarbejder mere konsekvent ”glemmes” eller bliver ”overset” i mødeindkaldelser, referater mm.

Det centrale i mobningen er, at det sker gentagne gange over tid. Den adskiller sig derfor fra de enkeltstående episoder med negative adfærd som f.eks. drilleri eller vredesudbrud, man som person kan opleve på arbejdspladsen.

Det kan være fristende at tillægge mobningen en adfærd mellem de implicerede personer – den der mobber, og den der føler sig mobbet. Så enkelt kan det næppe anskues. Det omhandler hele organisationen, det psykiske arbejdsmiljø, omgangstonen og kulturen på arbejdspladsen.

Mobning forekommer i kulturer, hvor det tillades.

Kontakt os hvis I oplever mobning på jeres arbejdsplads, eller hvis det fremgår af jeres trivselsundersøgelse eller arbejdspladsvurdering (APV).

Nothing found

Vi kan i tæt samarbejde rådgive jer om de tiltag og værktøjer, der kan hjælpe, så mobning undgås, og vi i stedet får fokus på kerneopgaven, trivsel og ikke mindst arbejdsglæde.